Wyszukiwarka

Regulamin sklepu internetowego COSMIQ

§ 1 [Definicje]

W niniejszym regulaminie przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

„Klient Biznesowy” oznacza Kupującego, który prowadzi działalność gospodarczą, a okoliczność polegająca na prowadzeniu działalności gospodarczej została zweryfikowana i potwierdzona przez Sprzedawcę zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu,

„Konsument” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Kupującym,

„Kupujący” – korzystająca ze Sklepu osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej,

„RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

„Sklep” - sklep internetowy dostępny pod adresem https://www.cosmiq.pl/

„Sprzedawca” – Cosmiq sp. z o. o. z siedziba w Puławach, adres: ul. Ignacego Mościckiego 1, 24-110 Puławy, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000848589, posiadająca NIP 7162829809 oraz REGON 386472381, o kapitale zakładowym: 5.000,00 zł, w całości opłaconym,

„Regulamin” – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://cosmiq.pl/regulamin-sklepu.html

 

§ 2 [Postanowienia ogólne]

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów opisanych na stronach Sklepu, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Dane teleadresowe Sprzedawcy umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
  1. adres pocztowy: Cosmiq sp. z o. o., Puławski Park Naukowo-Technologiczny, ul. Ignacego Mościckiego 1, 24-110 Puławy
  2. numer telefonu: +48 502 512 665
  3. adres poczty elektronicznej: justyna.kalwat@cosmiq.pl
 1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, a także posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 2. Kupujący może przeglądać zawartość Sklepu bez konieczności podawania danych osobowych, ale nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 4. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.
 5. Ceny widniejące na stronie Sklepu, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

 

§ 3 [Usługi świadczone drogą elektroniczną]

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na zapewnianiu Kupującemu możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Sklepu, na którą składają się treści tekstowe, graficzne i audiowizualne.

 2. Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży produktów opisanych na stronach Sklepu.

 3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

 4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie Sklepu w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto z poziomu panelu zarządzania kontem lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu.

 5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do Newsletter-a, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, usługach produktach związanych ze Sklepem. Zapis do Newsletter możliwy jest poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do Newsletter-a oraz zaznaczenie stosownego pola w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter-a, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach Newsletter-a lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.

 6. Usługi, o których mowa powyżej, świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.

 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 8. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

 

§ 4 [Prawa własności intelektualnej]

 1. Sprzedawca niniejszym informuje Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

 2. Sprzedawca niniejszym informuje Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

§ 5 [Zamówienie]

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako gość albo jako zarejestrowany klient.

 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto użytkownika w Sklepie. Kupujący może założyć konto użytkownika na etapie składania zamówienia.

 3. Na etapie zakładania przez Kupującego konta użytkownika w Sklepie albo na etapie składania zamówienia w Sklepie przez Kupującego posiadającego konto użytkownika, Kupujący, który prowadzi działalność gospodarczą, może zwrócić się do Sprzedawcy o zweryfikowanie i potwierdzenie posiadania przez Kupującego statusu Klienta Biznesowego. Sprzedawca dokona weryfikacji posiadania przez Kupującego statusu Klienta Biznesowego na podstawie danych powszechnie dostępnych we właściwych rejestrach publicznych tj. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowym Rejestrze Sądowym. Sprzedawca poinformuje Kupującego o wynikach dokonanej weryfikacji pocztą elektroniczną w ciągu 10 dni od otrzymania wniosku Kupującego. Każdy Kupujący, który został pozytywnie zweryfikowany przez Sprzedawcę w ramach w/w procedury posiada status Klienta Biznesowego. Klient Biznesowy powiadomi Sprzedawcę o każdym przypadku zaprzestania albo zawieszenia przez siebie prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym powiadomienie to powinno nastąpić przed złożeniem kolejnego zamówienia w Sklepie.

 4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą.

 5. Zamówienie składane przez Klienta Biznesowego na dany produkt oferowany w Sklepie musi obejmować co najmniej 5 (pięć) sztuk takiego produktu. Klientom Biznesowym przysługują specjalne rabaty cenowe, szczegółowo określone na stronie Sklepu.

 6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że każdy produkt oferowany w Sklepie może być wykorzystany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w opisie produktu zamieszczonym na stronie Sklepu.

 7. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk „Potwierdzam zakup” finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi:

 1. oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem,

 2. zobowiązanie Kupującego do wykorzystania każdego produktu objętego zamówieniem zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w opisie produktu zamieszczonym na stronie Sklepu.

 1. Jeżeli Kupujący wybrał płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od zawarcia umowy.

 2. Kupujący ma możliwość modyfikacji złożonego zamówienia. W celu wprowadzeniu zmian Kupujący musi skontaktować się ze Sprzedającym, który potwierdzi, czy z uwagi na etap realizacji zamówienia możliwe jest wprowadzenie jeszcze modyfikacji. Jeżeli zmiana jest możliwa Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego i wskaże, czy pociąga to za sobą zmiany w zakresie ceny, czasu dostawy lub innych ważnych dla Kupującego aspektów. Jeżeli wprowadzenie zmian nie jest możliwe lub Kupujący nie akceptuje skutków zmiany, Kupujący ma prawo anulować zamówienie, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze zrealizowane.

 3. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

 4. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 10 powyżej.

 5. Sprzedawca potwierdzi Konsumentowi zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w niniejszym ust. stanowią integralną część umowy zawieranej z Konsumentem na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron. Sprzedawca przekazuje potwierdzenie Konsumentowi.


§ 6 [Formy dostawy i metody płatności]

 1. Dostępne do wyboru sposoby dostawy zamówienia opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.

 2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.

 3. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca wskaże inaczej.

 4. Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego.

 5. Operatorem płatności jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

 6. Faktura dokumentująca sprzedaż zostanie doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody w procesie zakupu. W innym przypadku będzie doręczona wraz z wysyłką.§ 7 [Realizacja zamówienia]

 1. Realizacja zamówienia polega na skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy zamówienia.

 2. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem).

 3. Czas realizacji zamówienia wskazany jest zawsze przy każdym produkcie. Zamówione produkty powinny zostać wydane Konsumentowi w terminie do 30 dni, chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu.

 4. Jeżeli Kupujący zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym dla Sprzedawcy terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek cele przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.§ 8 [Odstąpienie Konsumenta od umowy]

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem postanowień poniższego ust. 3.

 2. Począwszy od 1 stycznia 2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 1 stycznia 2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.

 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

  1. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.

 1. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://cosmiq.pl/files/docs/formularz_odstapienia_od_umowy.docx jednak nie jest to obowiązkowe.

 2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 3. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że przedsiębiorca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.§ 9 [Niedozwolone zachowania]

 1. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem. Niedozwolone jest, w szczególności:

  1. przesyłanie za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie treści bezprawnych, w szczególności treści obraźliwych, rasistowskich, dyskryminujących, nawołujących do agresji lub nienawiści, seksistowskich, pornograficznych,

  2. korzystanie ze Sklepu w sposób uciążliwy dla innych użytkowników lub Sprzedawcy,

  3. podejmowanie jakichkolwiek działań mających zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności poprzez używanie złośliwego oprogramowania,

  4. korzystanie z treści dostępnych w Sklepie z przekroczeniem granic dozwolonego użytku osobistego, w szczególności rozpowszechnianie tych treści poza Sklepem,

  5. udostępnianie danych dostępowych do konta użytkownika innym osobom.

 1. W przypadku niedozwolonego korzystania z Sklepu, Sprzedawca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o prowadzenia konta użytkownika poprzez wysyłkę stosownej informacji na adres e-mail przypisany do konta użytkownika oraz zablokować Użytkownikowi dostęp do konta użytkownika.

 

§ 10 [Odpowiedzialność za wady. Reklamacje.]

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi produkt wolny od wad.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

 3. Jeżeli Kupujący nie zawiera ze Sprzedawcą umowy jako Konsument, akceptuje fakt, że rękojmia Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej jest wyłączona.

 4. Konsument odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

 5. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie Sklepu, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające ze zmiany formy graficznej opakowań nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

 6. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Konsument może:

  1. żądać wymiany produktu na wolny od wad,

  2. żądać usunięcia wady,

  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

  4. żądać wymiany produktu na wolny od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

  5. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 1. Jeśli Konsument stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

 2. Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://cosmiq.pl/files/docs/formularz_reklamacyjny.docx, jednak nie jest to obowiązkowe.

 3. Konsument może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

 4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

 5. Sprzedawca odpowiada w stosunku do Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Konsumentowi, zgodnie z art. 568 § 1–5 Kodeksu cywilnego. Konsument traci uprawnienia określone w art. 568 § 1–5 Kodeksu cywilnego, jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sprzedawcy o tym fakcie (art. 563 § 1–2 i art. 564 Kodeksu cywilnego).§ 11 [Dane osobowe i pliki cookies]

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

 2. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

  1. zawarcie i wykonanie umowy o prowadzenie konta użytkownika - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

  2. zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

  3. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

  4. obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

  5. tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

  6. obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

  7. wysyłka Newsletter-a, po uprzednio wyrażonej zgodzie - art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 1.  
 2. W procesach przetwarzania danych osobowych, jako podmioty przetwarzające, mogą brać udział: hostingodawca, dostawcy oprogramowania, w którym przetwarzane są dane osobowe (np. system mailingowy, system fakturowy, system CRM), podwykonawcy uzyskujący dostęp do danych osobowych w związku z realizacją swoich obowiązków lub zlecanych im usług. Wszystkie podmioty przetwarzające związane są ze Sprzedawcą umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

 3. Dane osobowe mogą być przekazywane firmom kurierskim w celu dostawy zamówień oraz kancelariom prawnym w celu świadczenia na rzecz Sprzedawcy pomocy prawnej, jeżeli takowa pomoc będzie wymagała dostępu do danych osobowych. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych oraz podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.

 4. Dane osobowe Użytkownika usuwane są po upływie terminu przedawnienia z umowy zawartej z administratorem, za wyjątkiem danych zawartych w dokumentacji księgowej, które przechowywane są przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz za wyjątkiem danych znajdujących się w systemie mailingowym, które przechowywane są przez cały okres funkcjonowania Newsletter-a w celu zapewnienia sobie możliwości wykazania chwili zapisu do Newsletter-a oraz chwili wypisania się z Newsletter-a, co stanowi uzasadniony interes administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 5. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, zawrzeć umowę lub zapisać się na Newsletter.

 7. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są w celu prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz w celach statystycznych związanych z określaniem lokalizacji Kupującego. Pliki cookies podmiotów trzecich wiążą się z korzystaniem przez Administratora z Google Analytics.

 8. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały pod adresem https://cosmiq.pl/polityka-prywatnosci.html

 

§ 12 [Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń]

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl.

 2. Konsument może również skorzystać z Platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 13 [Postanowienia końcowe]

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów na stronach Sklepu bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Kupujący, który posiada konto użytkownika w Sklepie, zostanie poinformowany o każdej zmianie Regulaminu na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Kupujący może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta użytkownika ze skutkiem natychmiastowym (usunąć konto użytkownika) bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

 4. Prawem właściwym dla umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu jest prawo polskie. Wybór prawa obcego nie pozbawia jednak Konsumenta jego praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca jego zamieszkania.

 5. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcy. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 1 stycznia 2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej z Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.